Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ο δικτυακός τόπος
Η ιστοσελίδα – δικτυακός τόπος www.angelsofjoy.gr (στο εξής «ο δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Άγγελοι της Χαράς ΑΜΚΕ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως οι «Άγγελοι της Χαράς». Ο δικτυακός τόπος προορίζεται για ενήλικες άνω των 18 ετών και μόνο αυτοί μπορούν να επισκέπτονται και να κάνουν χρήση αυτού, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ισχύουν για την πρόσβαση και τη χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που αφορούν τους επισκέπτες – χρήστες αυτού, όπως καταγράφονται παρακάτω. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε ή κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς με την επίσκεψη και τη χρήση του χρειάζεται και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και αποδεχθεί στο σύνολό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και πολιτικές, καθώς και την ισχύουσα πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που σας αφορούν, παρακαλούμε να διακόψετε και να αποφύγετε την περιήγηση σας σε αυτόν.

Οι Άγγελοι της Χαράς
Οι Άγγελοι της Χαράς είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, που ιδρύθηκε το 2014 στην Αθήνα και στοχεύει στο να απαλύνει την καθημερινότητα των ανθρώπων, που βιώνουν μια δύσκολη στιγμή στη ζωή τους. Αποτελείται, κυρίως, από ειδικά εκπαιδευμένους καλλιτέχνες (ηθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές, χορευτές, ζωγράφους κ.α.), που έχουν ως όραμά τους να μοιράζουν χαμόγελα σε εκείνους, που το έχουν περισσότερο ανάγκη, βοηθώντας τους να ανοίξουν ένα παράθυρο στην Ελπίδα. Από το 2011, οι Άγγελοι της Χαράς επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση τα Νοσοκομεία Παίδων (Αγλαΐα Κυριακού, Αγία Σοφία), και από το 2014 το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης καθώς και την Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ. Παράλληλα, από το 2014, ενέταξαν στο πρόγραμμά τους επισκέψεις σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και από το 2016, ξεκίνησαν την εφαρμογή πολύμηνων καλλιτεχνικών προγραμμάτων σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας και Ειδικής Αγωγής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση Ευζώνων 11, 11521 Αθήνα, στο τηλέφωνο 215 5257 111 και μέσω e-mail στο info@angelsofjoy.gr

Χρήση του δικτυακού τόπου
Ο επισκέπτης – χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του δικτυακού τόπου, φέρει δε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση αυτή, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία τυχόν προκληθεί σε αυτόν, στους Αγγέλους της Χαράς ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σήματα
Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατευόμενα σήματα της εταιρείας «Άγγελοι της Χαράς». Ως περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, που αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και διέπονται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, τα άρθρα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα σχεδιαγράμματα, οι εικόνες, οι απεικονίσεις, τα βίντεο και τυχόν άλλα υφιστάμενα αρχεία. Κανένα στοιχείο από το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αντιγραφής, φόρτωσης, αποθήκευσης, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, πώλησης, μετάδοσης, μεταφοράς, ή χρήσης μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου, που έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, σε ηλεκτρονική μορφή ή έντυπη μορφή, χωρίς ειδική έγγραφη άδεια των Αγγέλων της Χαράς. Σε αντίθετη περίπτωση οι Άγγελοι της Χαράς δικαιούνται να κάνουν πλήρη χρήση των ένδικων μέσων και βοηθημάτων, που τους παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για την πρόσβαση και τη χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί πως οι Άγγελοι της Χαράς διατηρούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα, που έχετε εκουσίως καταστήσει διαθέσιμα και προκύπτουν από τη δραστηριοποίησή σας στο δικτυακό τόπο, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη νομολογία της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Λειτουργία του δικτυακού τόπου
Οι Άγγελοι της Χαράς λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο δικτυακός τόπος να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυόνται και δεν ευθύνονται για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης αυτού, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στους επισκέπτες – χρήστες του δικτυακού τόπου και η οποία σχετίζεται με τη λειτουργία του, ακόμη και αν αυτή είναι μη συνεχής ή πλημμελής.

Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου
Οι Άγγελοι της Χαράς καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και οι πληροφορίες, που παρέχονται σε αυτόν είναι ακριβείς, έγκυρες, πλήρεις και ορθές.
Ωστόσο, οι Άγγελοι της Χαράς δεν εγγυώνται για την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια του περιεχομένου και των πληροφοριών αυτών και σε καμία περίπτωση, οι Άγγελοι της Χαράς δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο του δικτυακό τόπου και τις πληροφορίες, που περιέχονται σε αυτόν ή για οποιαδήποτε τυχόν ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης από δικές του επιλογές από την ανάγνωση και εξ αφορμής της χρήσης αυτού.

Περιεχόμενο τρίτων – Δεσμοί σε άλλους δικτυακούς τόπους
Σε περίπτωση που υφίστανται δεσμοί – υπερσυνδέσεις (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους, που δεν ελέγχονται από τους Αγγέλους της Χαράς, αυτοί παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη – επισκέπτη και οι Άγγελοι της Χαράς δε φέρουν καμία ευθύνη για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών, το εν γένει περιεχόμενο, καθώς και τους όρους της χρήσης και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων αυτών των δικτυακών τόπων.
Η παράθεση του περιεχομένου, που δεν ανήκει στους Αγγέλους της Χαράς και των δεσμών άλλων δικτυακών τόπων δεν συνεπάγεται ότι οι Άγγελοι της Χαράς έχουν ελέγξει, εγκρίνει ή αποδεχθεί το παρατιθέμενο περιεχόμενο ή τους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο αυτών και τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αυτών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο επισκέπτης – χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση οποιουδήποτε συνδέσμου οδηγεί εκτός του δικτυακού τόπου των Αγγέλων της Χαράς.

Τροποποίηση του δικτυακού τόπου
Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να τροποποιείται ως προς την εμφάνιση, το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες σε αυτόν πληροφορίες, ούτως ώστε να βελτιώνεται και να εξελίσσεται.
Οι Άγγελοι της Χαράς διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές, που διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση αυτού, να προσθέτουν, να καταργούν στοιχεία ή λειτουργίες του, να αναστέλλουν ή και να διακόπτουν υπηρεσίες, που παρέχονται οποτεδήποτε το θεωρήσουν απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τελικές διατάξεις
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, από το ελληνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Οι Άγγελοι της Χαράς μπορεί να τροποποιούν τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνουμε σχετικά και θα τροποποιήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης τους, η οποία αναγράφεται στο τέλος αυτών.
Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, αυτός παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος από τους Αγγέλους της Χαράς δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

Σε περίπτωση, που δημιουργηθεί οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των Αγγέλων της Χαράς και επισκεπτών – χρηστών του δικτυακού τόπου θα καταβληθεί προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά και με βάση την αρχή της καλής πίστης. Σε περίπτωση, που αυτή η προσπάθεια αποβεί άκαρπη αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2018

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γενικά
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς και θέλουμε να γνωρίζετε εκ των προτέρων επακριβώς με ποιό τρόπο τα συλλέγουμε και τα διαχειριζόμαστε. Η παρούσα πολιτική περιέχει τις πληροφορίες, που συλλέγουμε σχετικά με σάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς και στις περιπτώσεις που συνεργάζεστε μαζί μας ως προμηθευτές, εργαζόμενοι, εθελοντές κλπ και αποτυπώνει τους τρόπους με τους οποίους διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εξασφαλίζουμε την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας.

Οι Άγγελοι της Χαράς
Οι Άγγελοι της Χαράς είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, που ιδρύθηκε το 2014 στην Αθήνα και στοχεύει στο να απαλύνει την καθημερινότητα των ανθρώπων, που βιώνουν μια δύσκολη στιγμή στη ζωή τους. Αποτελείται, κυρίως, από ειδικά εκπαιδευμένους καλλιτέχνες (ηθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές, χορευτές, ζωγράφους κ.α.), που έχουν ως όραμά τους να μοιράζουν χαμόγελα σε εκείνους, που το έχουν περισσότερο ανάγκη, βοηθώντας τους να ανοίξουν ένα παράθυρο στην Ελπίδα. Από το 2011, οι Άγγελοι της Χαράς επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση τα Νοσοκομεία Παίδων (Αγλαΐα Κυριακού, Αγία Σοφία), και από το 2014 το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης καθώς και την Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ. Παράλληλα, από το 2014, ενέταξαν στο πρόγραμμά τους επισκέψεις σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και από το 2016, ξεκίνησαν την εφαρμογή πολύμηνων καλλιτεχνικών προγραμμάτων σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας και Ειδικής Αγωγής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 125, 11527 Αθήνα , στο τηλέφωνο 215 5257 111 και μέσω e-mail στο info@angelsofjoy.gr

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Ως “προσωπικό δεδομένο” σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων νοείται κάθε πληροφορία, που αφορά φυσικό πρόσωπο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί δηλαδή μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Χρήση του δικτυακού τόπου
Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να περιηγηθείτε στο δικτυακό μας τόπο χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία.
Αποδεχόμενοι τους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης του δικτυακού μας τόπου δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί πως οι Άγγελοι της Χαράς διατηρούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα, που έχετε εκουσίως καταστήσει διαθέσιμα και προκύπτουν από τη δραστηριοποίησή σας στο δικτυακό τόπο, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη νομολογία της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης, της συναίνεσης, που ρητά μας παρέχετε, για την εκπλήρωση νομικής μας υποχρέωσης προς ελεγκτικές ή δικαστικές αρχές, την εκπλήρωση των νομικών, φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών μας κατά την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σεβόμενοι πάντα τα δικαιώματά σας.

Φόρμες επικοινωνίας – εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Εάν επιθυμείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια φόρμα επικοινωνίας – εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εθελοντή, καλλιτέχνη ή μέλους-φίλου), στην οποία θα καταχωρήσετε προσωπικά στοιχεία σας, όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, επάγγελμα, ικανότητες-ταλέντα, προηγούμενη εμπειρία, καθώς και συγκεκριμένες προτιμήσεις σας – στοιχεία που αφορούν ενδεχόμενη συνεργασία μας.

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων αυτών βαραίνει του ίδιους τους επισκέπτες – χρήστες που τα υποβάλλουν.
Τα στοιχεία αυτά θα τα τηρήσουμε στην αντίστοιχη βάση δεδομένων – αρχεία ιδιοκτησίας των Αγγέλων την Χαράς (εθελοντών, καλλιτεχνών ή μελών – φίλων) για τρία (3) χρόνια μετά την παραλαβή του αιτήματός σας και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημά σας, για λόγους ενημέρωσης σχετικά με το έργο μας και προς ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία μας εφόσον εσείς το έχετε ζητήσει ή/και έχετε συναινέσει σχετικά.

Στην περίπτωση αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων από εμάς σχετικά με δράσεις που έχετε δηλώσει ότι σας ενδιαφέρουν, θα έχετε πάντα την επιλογή απενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας, ώστε να μην τα λαμβάνετε στο μέλλον. Εάν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα ενταχθείτε στην αντίστοιχη ομάδα (εθελοντών, καλλιτεχνών ή μελών – φίλων) των Αγγέλων της Χαράς θα διατηρήσουμε τα παραπάνω για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας σχέση για τη διαχείριση και την προώθηση του έργου μας, καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας, ή για να εκπληρώσουμε φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις μας. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης μας να επεξεργαζόμαστε, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι μας έχετε δώσει για λόγους στατιστικούς.

Στοιχεία εργαζόμενων – συνεργατών – εθελοντών
Από τους εργαζόμενους, συνεργάτες-προμηθευτές και εθελοντές μας ενδεχομένως να ζητήσουμε επιπλέον προσωπικά στοιχεία, όπως ιδίως βιογραφικό σημείωμα, αριθμό ταυτότητας – διαβατηρίου, φυσική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ιατρικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, ΑΦΜ – ΑΜΚΑ, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, που διατηρεί, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό από δράσεις στις οποίες συμμετείχε, τα οποία διατηρούμε ομοίως για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας σχέση ή για όσο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή έχουμε σχετικό έννομο συμφέρον για οικονομικούς, φορολογικούς και ασφαλιστικούς σκοπούς, καθώς και για λόγους οργάνωσης και προώθησης του έργου μας.

Yλικό από δράσεις μας
Διατηρούμε με τη σχετική συναίνεσή σας φωτογραφίες, βίντεο και μαρτυρίες από τις δράσεις μας για τη δημιουργία, την αποστολή και τη μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού, την πραγματοποίηση εκθέσεων, την έκδοση ηλεκτρονικού ή έντυπου υλικού (φυλλαδίων, εγχειριδίων, βιβλίων κ.λ.π.), για την εν γένει επικοινωνία και την προώθηση του έργου των «Αγγέλων της Χαράς» με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, ηλεκτρονικά ή έντυπα.

Βιογραφικά σημειώματα
Διατηρούμε τα βιογραφικά σημειώματα για αναζήτηση εργασίας ή προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών, που λαμβάνουμε εκ μέρους σας, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης – σύναψης συμφωνίας παροχής εθελοντικού έργου και για τρία (3) χρόνια μετά την εκ μέρους μας παραλαβή τους προς ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία μας.

Στοιχεία από το δικτυακό τόπο
Επιπλέον διατηρούμε σε κάποιες περιπτώσεις διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά λογισμικού για στατιστικούς λόγους, για την ασφάλεια σας και για να προστατέψουμε τα δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών μας από μια πιθανή επίθεση.

Αρχεία cookies
Ενδεχομένως να χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και να προσφέρουμε στους επισκέπτες – χρήστες καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή τους σε αυτόν. Τα cookies είναι μικρά προσωρινά ή μόνιμα αρχεία δεδομένων – κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας, παρά μόνο διευκολύνουν την πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές σας, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές και τα περισσότερα διαγράφονται κατά τη έξοδό σας από τον δικτυακό μας τόπο. Τα cookies, που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση σας.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies ή επιθυμείτε να ειδοποιείστε όταν τοποθετείται ένα cookie, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση τους στον σκληρό σας δίσκο ή να ζητήσετε να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε περιηγητή.
Λάβετε ωστόσο υπόψη σας ότι εάν δεν αποδεχθείτε την αποθήκευση cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς στη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και γενικότερα στη συνολική εμπειρία σας.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – Δημιουργία προφίλ
Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, ούτε χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Ενδεχομένως κάποιες φορές να επεξεργαζόμαστε αυτόματα κάποια στοιχεία σας, αλλά μεσολαβεί πάντοτε ανθρώπινη παρέμβαση όταν συνεργαζόμαστε μαζί μαζί σας.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
Η εταιρεία σέβεται και αναγνωρίζει απόλυτα το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα, ούτως ώστε να διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία, που μοιράζεστε μαζί μας ασφαλή και προστατευμένα και να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο οποιαδήποτε παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας από τρίτους. Εντούτοις λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να εμφανιστούν κίνδυνοι, όπως ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό στο διαδικτυακό τόπο, το διακομιστή ή τις βάσεις δεδομένων μας.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Ενδεχομένως να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα σας με εθελοντές ή συνεργάτες – προμηθευτές μας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (όπως λογιστές, νομικούς σύμβουλους, ασφαλιστές, εταιρείες πληροφορικής – τεχνικής υποστήριξης, γραφίστες, cloud providers, φωτογράφους, εταιρείς βιντεοσκόπησης, εταιρείες μάρκετινγκ, εταιρείες πληρωμών, ή δημόσιες αρχές), με φορείς, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και στους οποίους πραγματοποιούμε δράσεις, οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση δεσμεύονται από μεταξύ μας συμφωνίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης μοιραζόμαστε με δημοσιογράφους και ΜΜΕ οπτικοακουστικό υλικό από τις δράσεις – εκδηλώσεις μας για την επικοινωνία – προώθηση του έργου μας. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα κοινοποιήσουμε εμείς προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνο εαν απαιτείται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές. Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ελλάδας ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων
Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, παρά μόνο στο πλαίσιο δράσεων, που υλοποιούμε, στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουμε τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα.
Σε άλλες περιπτώσεις υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους (όπως π.χ. μέσω κάποιας φόρμας επικοινωνίας στο δικτυακού μας τόπο) θα διαγράφουμε αμέσως όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Τα δικαιώματά σας
Σε κάθε περίπτωση όταν διατηρούμε προσωπικά σας στοιχεία έχετε δικαίωμα:
– να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν και έχουμε στη διάθεσή μας και να έχετε πρόσβαση σε αυτά
– να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο αυτών ή και να λάβετε αντίγραφο αυτών σε ηλεκτρονική μορφή ώστε ή να τα μεταφέρετε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας
– να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, να εναντιώνεστε στη χρήση τους για το μέλλον, ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους
– να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους
– να αντιταχθείτε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή η δημιουργία προφίλ με βάση αυτά

Υποβολή αιτήματος – καταγγελίας
Εάν θέλετε να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα σύμφωνα με τα παραπάνω ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 125, 11527 Αθήνα , στο τηλέφωνο 215 5257 111 και μέσω e-mail στο info@angelsofjoy.gr και θα σας απαντήσουμε εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από τη λήψη από εμάς του σχετικού μηνύματος.
Σε περίπτωση που ασκήσετε δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι αυτά δεν έχουν ικανοποιηθεί ως όφειλαν από εμάς έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr.)

Τελικές διατάξεις
Οι Άγγελοι της Χαράς διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνουμε σχετικά και θα τροποποιήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης της, η οποία αναγράφεται στο τέλος αυτής.

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2018

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

»

Αυτό που είδα με τα ίδια μου τα μάτια … είναι ότι οι «Άγγελοι της Χαράς» προσφέρουν κάτι το μοναδικό. Προσφέρουν μία εκδήλωση, η οποία δεν είναι ούτε μόνο καλλιτεχνική, ούτε μόνο εκπαιδευτική, ούτε μόνο ανθρωπιστική. Είναι όλα αυτά μαζί.

 

Αλέξης Κόκκος, καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Οι χαρούμενες δονήσεις σας ράγισαν τον πάγο του πόνου, αφήνοντας δροσοσταλίδες ελπίδας σε αυτούς που νιώθουν πληγωμένοι. Συνεχίστε το καλό έργο, επιστρέφει σε εσάς.

 

Οδυσσέας, Κέντρο Αποκατάστασης «ΔΙΑΠΛΑΣΗ» Καλαμάτας

«Άγγελοι της Χαράς» να είστε καλά! Αυτή τη ζεστασιά, τα χαμόγελα, την καλοσύνη που χαρίζετε απλόχερα σε όλα τα παιδιά με όλα όσα κάνετε κάθε φορά γι αυτά δεν ξέρω αν φτάνει μία ζωή για να σας επιστραφούν πίσω από τις ευχές όλων μας.

 

Ειρήνη Χασαλεύρη, Φυσικοθεραπεύτρια, Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

Οι «Άγγελοι της Χαράς» είναι από τις πιο αγαπημένες μου ομάδες. Δεν πρόκειται να ξεχάσω κανέναν σας ποτέ. Ευχαριστώ που μου δώσατε χαρά στις στενάχωρες μέρες μου.

 

Κορίτσι 14ων ετών, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
LIBERTAD LTD & SPECIALS DIGITAL
 
COPYRIGHT © 2019 ANGELS OF JOY
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

Μιχαλακοπούλου 125, 115 27, Αθήνα, 215-5257111, info@angelsofjoy.gr